G`iyniyne yığın yiqbı

G`iyniyne yığıl yiqbışka xəppa yugun alimara, mə`əllimara, doxturara, biznesmenara, idmançer vobunbu. Manbı zəhmətkeş, yugne ixtisasıkan mütəxəssisara vobunbı. Yiqbışı`ıle qöble-xheyible miz vats`ana. Yiqbışe cone alimaşıs xəbna hürmat giviyxhe, məhrıne alimaşda sa, S.A. Cəfərov, filoloji elimbişda doktor, professor, kavkazşünas alim va türkolog ıxha. Mana Bakı dövlət unirsiteteyir işlemiş ıxhana. Mangve yıqbışdi maktabbişıs, universtetbişıs dərslikbı otk`un. Yiqbışda sa merna məşhur alim, mana Dağıstanne mizyaşına yugna mütəxəssis ıxha. Q.X. İbrahimov. A.İ. Muxtarov, Azarbaycanni nəzəri fizik`ayna yaradıciy fizika-riyaziyyat elmləri doktoru ıxha. Yiqbışka menne sahabışeyib yugun alimara vuxhaynbı A.M Aslanov, N. İsayev, R.İ. Hüseynov , A.Q. Qarayev inbı dünyeyne mizyaşıka məşxul voxhen alimara vuxha. Doxturara M. Mahmudov, A. Hacıyev, M. Teyyubov, O. Kərimov, T. Qurbanov, M. Musayev, M. Ağalarov, B. Məmmədov; Şairara Xan Almaz (Almazxan Mirzəyev), Rəşid Mirzəyev (("Yıqıy"), Dabız Şovkat, Hamzat, V. Mirzəyev, A. Uluts`əxiy.

Mə`əllimar: H. Həsənov, Q. Nusalov, N. Şamxalov, C. Qaziyev, O. Ramazanov. Jurnalistyar: Ə. İsayev, K. Şamxalov, B. Şabanov, B. Abdullayev, K. Omaxanov, Y. Babayev. İnyaxbune insanaşıs yıqbışe xəbna hörmat giviyxhe. Yıqbışka sosialist əmək qəhrəmanarıb vuxhaynbı Mina Nəzirova, Yəhya Fərzəliyev. Azarbaycanna milli gəhraman Natig Məmmədov, SSRi-na xalq artist İsmayıl Dağıstanlı xhinenıb şəxsiyatara vobunbu yıqbışka. 

 
1941-1945-ne muhararibe SSRi-ni menne xalq`bişe xhine, yiqbışed xətta itki hovu. Muharıbek`a ap`kıniynbişın surale xəpbanbı xaqa sapk`ıl deş.

G`iyniyne yığıl globallaşmayka gora milletbişde madaniyatbışe ög`ü akkas dexhen prots`esbı əlhə. Sa surale madaniyatbı sana-sançıs k`ane qedaxhe; manesa surale ilyakke yisseyn ədatbı iygalenbı, yedina miz yik`el hivxha`ana. Mane prots`esbışıke g`ırağıl, yıqbışısse avxhas vəvxhü deş. Dağıstanıl yisseyn ədatbı, yedina miz havaces harakat xətdavud ha`a. 1995-esdi senıle ts`əxne mizel "Nur" kazet g`ekka diviyğal, q`öne universitete maktabbışıs ts`əxne mizelin mə`əllimara həzir ha`a, xuruni sinifbişıs darsın kitabbı  oyk`ananbı.Uşağaşına jurnal "Laçın" k`iğəə diviyğal. Televiziyayne, radioyne efirbişe  yiqsumne mizelne programbışıs cıga hole. Yıqbışka xalqıne maclise deputatır vorna. 1992-ne senıle Azabaycane ts`əxna miz ılğevç`es planlışdırmış ha`an. 1996-ne sen "Alifbey", 2003-de sen latın grafikayna bazaly program çap ha`ana. Man darsbı yugda ılğeç`uynemee, ts`əxne mizelin mə`əllimara həzzır hav`uy, darslikbı otk`un çap hı`ıy lezimda. 

                                  

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.