Şeç`bı

I`smailov Nusrat Ədilna dix

                      Yik`elee?

 

 

Zascabnexan saccu yik`el qabayle

Deşxhee, şosub alibna xiv yik`elee?

Hark`ıniyng`ə matxha axva havayle:

Nyaq`biştala, Q`oray, Eray, yik`elee?

 

Yişda q`ismat ilqevç`u ooxhub suvee,

Dik`, suk ooza yamacbişdi har c`uvee,

“Baldurğaneyinı” yisseyni xivee

Suvagılin bina abçiy, yik`elee?

 

Tabun - tabunna: Ahaqar, Yaraxar,

I`seer, Bəənar, Kasineer, Farruxar.

Gabayngoler, xekbıxeçer, zarbafar

Yişdi tursbişin ceşnabı, yik`elee?

 

Tepengiy, şilğıdiy, fatiriy, xink`al

İttudayiy qayle g`aat`ang`ə nuk`ar.

Otxhuniy, osıy-ok`, nəvütud yiq`əl

Yedaaşe nençeniy haqqan, yik`elee?

 

G`ıkın tikayiyxhi eyxhe eqana.

Osbişqava havayk`aniy əq`əna.

Uşaxaarıb abayleyiy hiqana.

Şalayni ad: q`ı`şar, bok`ar, yik`elee?

 

Sipsiybişikvan, zurnabişikvan davatbı

Yangabişin ı`mərətbı, iratbı.

Alxış - ərzümanbı, metlyab – mıradbı

G`onşubişin itv – mühübbat, yik`elee?

 

Kaçappıriy, Q`arnay- cak`ın suvabı

Galal, Q`arq`vay, Q`as- delesın ubabı.

Turk qööva  gırgıng`un g`at`u cigabı

Kutyukaliy Saykum arı, yik`elee?

 

G`um, Lekit, Kutyuklu, Mamriyiy Cinyağ,

İlisu, Sarıbaş, Attal, Mişleş, Ts`əx,

Samreni dereeab Kalel, Korş, Müxəx

Yiqbı vooxhen, yurdbı, xivar, yik`elee?

 

 

 

 

 

Qurke çixenbı, kıts`abişin t`exa.

Buxara. Caa`ab gır. G`ümana laxxa.

Bulaxılqa vüqqəs dyaaxə, mık qaxa

Xizakbişil gittiviyğan, yik`elee?

 

İrgaykva gırıng`ve ha`an gınabı

Nezir babe rang ı`xı`yxhən enabı.

Uftanın gababı, xayma-xanabı,

Cecimbı, xirsakbı, şalbı, yik`elee?

 

Alaxharbı, q`at`bı q`ı`dimiys qa`ayiy.

Karaidyaxhe luxxunud ha`ayiy.

Çirpiy, k`arats`xaniy, park`ul- sa`ayiy

“Ayğır” bulaxıl muzrubı, yik`elee?

 

Zarnayni k`ats`ançe çamra huğoozar.

Eşşak maydameençe eheqiy gyoozar.

G`el- xıl ha`a, gozetyaa`a ulyoozar,

Xəv- ç`iyel, sel, uk`un siyq`al, yik`elee?

Yiğılbişee ha`an ok`an k`yamalbı.

Q`ı`dim qong`ə gyoğan uğalbı, xəlbı.

Yöxrəqane q`oç`eys ha`an əməlbı

Şahnav, ğigar, unnuğ, şahad, yik`elee?

 

Ziyaratbı, pirbı, tyutye-nezirbı.

Tsirtsiraybı, çiraxdanbı, bazirbı.

Dağı`ı ık`eyk`ıs ık`ar-üzürbı

Tak`atbı, q`uvatbı heqqa, yik`elee?

 

Sana-sanbışənng`ə habk`ın qavayle.

İş deşdəng`ə gafıs, gimıs savayle.

K`ın he`e nuraani Şamxal babayle

Yişdi xivın ağsaqqalar, yik`elee?

 

Cigabişee eza baq`aliy, ç`eç`ey.

Sa`a q`ışar, vuts`ts`ar, şigiler, peley.

Yik`el qarınane “Abay ət`et`ey”

Q`əsdi adeeşin “Həmp`əlen”, yik`elee?

 

Şılğıdiy, g`ık ərxəneykva itv xhinne.

Sassa ceheleriy vooxhe xhıt xhinne.

Luxun haa`a va k`yoohariyxhi  t`ot` xhinne

Rak`, luk`un, daxa, darkv, dakruk, yik`elee?

 

Sacın gindarangık  nyaxüd avaak`ıy.

İçeeşini yiq`əl parçin gyavak`ıy.

Serınceqa gyaazı axuvuna nyakıy,

Çini əyranıken ət`viy, yik`elee?

 

Syuru uxhuyxhanan sesbı, g`ulaybı.

T`amp`ırbişikvan ceheleeşin tulaybı.

Sip`ıriy qiykeekka-xəmde kusyaybı,

Ts`ints`anğvaybı xəə havaytan, yik`elee?

 

Uğadılna maq`am huvoğar zurnee.

Ses gyuvoyk`ar şabaqa: g`uzee, gunee.

Simıl pehlivane, çiyel aygumee

Q`əsda, mek`vna ğara ha`a, yik`elee?

 

Q`ı`dimna daxale ts`oban yiz havhiy.

Sana-sang`ulqa yizın toppar avhiy.

Bağ- t`ubeyl, xorts`aniy- mıkkıl sustav`iy

Q`onekkeeqa alyabat`a, yik`elee?

 

Saz qaleva g`ut`ok`alni şit`an vay.

Mıkkıl o`ad at`idk`ınni ərdəvayn.

Alexha-lexha salat` ha`a q`ı`ğəbayn.

Qalibk`ın xabarbı ha`a, yik`elee?

 

Yiğ adı, geeb vuxha şu xhırtseb-xhıler.

Mısacab vuxha deş şaqa kıhıler.

Dəv`eeqa abk`ın- qidəbın cehiler,

İsitmayn gyabt`ıyn istağar, yik`elee?

 

G`ıkıs berınooxhe, qits`ırin qa`a.

Mısvalla, mık`alla g`agu hidya`a.

Verığes, vuzas, damas derd yişon haa`a

Dyugulenda gekkan nağbı, yik`elee?

 

Qədqiy- geerıng`uni ıxha metlyabe.

Q`ismat devxhana daftare, kitabe.

Əlməhəlle, Tale, ooni maktabe

Nyaxudniyxhe şu qədəqqən, yik`elee?

 

Bığaleçak gyaaha, k`at`arbı qiyt`al.

G`ekvayke mırtelbı, hənkabı hiyt`al.

Cüm`ə babe exhal umlen ghal hiyt`al

“Yolmayni sentel q`acirar”, yik`elee?

 

Vuxənee ok` saa`a, ç`ilyaşil çığıl.

Yits`abişee qı`xı` ç`emç`ebı- mığıl.

Bəğər Bəbılilqa kıs haa`a yiğı`l

Ğırğıbı, ğartbı ha`a, kut`bı, yik`elee?

 

Elçivalis delesna guhar g`axviy.

Yik` arxaynxha, şatxha gade ah g`axviy.

Suvençe isdağıs t`urukkay g`axviy

Cuvab hivu, gozet hav`iy, yik`elee?

 

Vuk`lelqa aleççu iratın duvağ.

Bılaxna yəq haagvas yikkekka isdağ.

“Cila q`əs qee`ena”, “yixhe min bıtağ”,

Ader Allahıqa ook`a, yikelee?

G`acesda vorxheeni hak`ne Ereeqa.

Ul hee`e “Guneeqa”, “Laçın gayeeqa”.

“Hendeni” tappıle G`aradereeqa

Çakba əəngə dyakkuy hook`a, yik`elee?

 

Gunee, g`uzee davaraaşin belyukbı.

Xeybı, xurcunbı, həbkebı, şelikbı.

İstağ qiykekkang`ən “salam-malikbı”

Yiqbişin hek`vuybı, hengbı, yik`elee?

 

Bılaxıl parçbişka içer suvook`ar.

Çovak aççu salançaxe g`uvooxhar.

Derabişe naq`rayna vay gyuvook`ar

Damayni sesel ulyookka, yik`elee?

 

Suveençe  mırtelbı, suvalqa q`eybı.

Arxaceençe xəmde qadaylen heybı.

Balkanıl əçebı, os-ok`an xeybı

Xəm-yiğ deş, iviyşar vooxhe, yik`elee?

 

“Bılanıxe”- damak, uşaxar- gole.

Yamacbişee g`onar, suvana syole.

Cığırbı curedxha derayni ghale.

Xhebni suralqa adk`ıniy, yik`elee?

 

Xiveençe g`eceyiy eyxhe har sura.

G`aleççe xav, nyaqa vuxhee hudoora!

G`uzee mugurtikan, “Laşkare” xhura

Yamacbişee xhı, çagalyag, yik`elee?

 

Ç`ü`liyke g`argbı ha`a çeylyağee.

Q`amışbişike k`atbı ha`a “Ts`aylağee”.

Xabarbişe g`atarın “Gaxyeylağee”

Şava et`na nyaxüd qodxıy, yik`elee?

 

G`ı`lina suvee`ab mastına əyran.

İçeriyxhi vooxhe harna sa ceyran.

“Topyuveyni” k`ane gixhı`ng`ə seyran

Con lilyaybı, con mə`niybı, yik`elee?

 

İlyakka deşiyxhi  hicooyiy eta.

Alyabaççe arab, çangabı qoda.

K`ats`-k`aats`ay, plaaviy, xhade, mıtdatda

Yiğılbişee eyxhen ok`bı, yik`elee?

 

Arabık har sural yiğılbı gyoxa.

Xəə gımıl g`acu mee bağrıbı qoxa.

Eyheyixhi “Syoyis bala vuxooxa”

Verğençed damcebı k`yayk`an, yik`elee?

 

G`andaxbı, q`ulebbı, endyarma, yoxuş.

Har sura yamacbı, har sura örüş.

K`at`en k`ut`, q`ənan duk, dyakkuy, banavuş

G`ayebişeedın g`oncebı, yik`elee?

 

K`aşk`aler, kıdıkar, ç`ürç`ümer, eçer

Saasva havayk`an gadebı, içer

Ay yizın ək`elnan yiçibı, çocer

İlyaakkenan həşde şos şu yik`elee?

 

 

 

 

 

 

PoetryBook_Cover.png

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.