Kavkazılne ts`eppiyne xalqbişkenbı vob yıqbı

Yıqbışda ı`mır Kavkazıka, çine suvabışka, derabışka geeb bağlıba vob. Azırne senbişka yıqbışın hambazar axtın suvabı, ç`akın damabı, k`atlen derabı ıxha. Mane karbışe g`aletçuyn çın iz yıqbışde xasyate. Yıqbı təbiətıka geeb bağlıba vob. Yıqbı suvayn qidim xhine geeb sərtba, avalıyn ganzbı xhine vügarıkayiy tamkinıka, g`iliyn t`et`ikan  dumaybı  xhine mihmanara vukkananbı vob, alit`kıriyn gaçbınan ts`eıbı xhine mətbayiy ç`ak`ıba vob. "Şarvili" dastane yiqbişde hək`e inyaxhüd otk`un.

"Sərtna, yuşan hidya`ana vor yıqıy,             

Ammake manqune gılıncın,

İgidiyvalikevub gaf ha`a",

 

Suvabışkayiy, dumaybişka yıqbişde ı`mre çına xususi cıga vob. Avalıyne vaxtbişıl, suvaly voxhenbişda iş davaraşıka ilyakiy vuxha. Mane sənaətınıd Dağıstanene suvabışın ok`luğbuyiy Azarbaycanın dumaybı sana-sançıka bağlamış ha`uynbı. Dağamne suvabişde yəqbişısse çobanar yavaş ha`as vəxənbı deşdiy. Manbışe davaraşın sürubı Dağıstanne suvabışene ok`luğbişençe k`idmiyne ok`luğbişeqa Kur-Araz damabişde suralqaniy he`ekkanbı.

Şene əsrine 60-70-ni senbışıl Azarbaycanılın yıqbışın sassa  xivar Suvagil, Q`as, Q`alal, Qargvay, Ezgilli, Ağdam - Kalel uftanne cıgabişeqa koçurmuş ha`anbı. Mane vaxtbışıle otçu Alazanani torpağbişın suvalinıb yiqbı gudmiş ha`a diviyğal. Həşdeb xəpbanan yiqbı, g`ilina cone yisseyne xaybişeqa dinc alyat`as, k`əsın goharbı g`avces, havaykananbı.