Yiqbişin peşebıyiy xaan işbı

Yiqbişin peşebı yiqbişdi yaşayışika bağlıda vodunbı. Hale avaalıyne zamanıyle yiqbişka curbacur peşebı ıxha. Mançini aree əsas ciyen işbıyiy maldarlığ ıxha. Yiqbişe xurunud, ç`ak`ınıd mal g`ara huvaaciyn. Vəqəbişis fıkır geeb huvu. G`ilina vəq`əbı Samurni deree, Dağıstanee huvace ıxha, ts`ıvıliqa vəqəbı qadaylenbıniy Kurniyiy Alazanni (G`anıx) damabişdi qadalbişilqa, Azarbaycanılqa.

SSSR abk`ıniyle qiyğa yiqbişdi yaşayişee badalxhaybı ıxha. 90-esdi senbişdi qiyğa Azarbaycan vəqəbişin say k`ıl qixha. Həşde k`ılda-k`ılda say hexxa qexhi vodun. Həşde vəqəbı ölkayle ölkalqa heekka deş. G`iyniyne yiğıl Suvagılne, Dağlı (Əli-Bayramlı), Gozbaraxne xivaşee ç`ak`ın davaraşın fermabı vodunbı.

Yiqbişin sənaətbıd menne xalk`bişinxhine yeşemiş voxhene mühütike asılıda vodun. Dağıstanee əsas sanəət vəqəbişka hapk`ıniy vodun, Azarbaycanılme əsas sanəətbı, bağbaniyvalla, dirigbı ezuy hısab exhe. Azarbaycanıl ezanbıxhe tütün, suk, xhıt`a, g`arğıdeliy. Bağbişe alelenbı xurmayn, eçen, xekkan, əraqın m.k. Mıxəxne, Talayne  ç`ak`ıne damabişe mançıs yugna şərait yaratmiş ha`a. Dağıstanılmee karaən torpağbı qılda ıxhayka gora dirigbı yiqbişın zəı`fda exhу.

Yiqbişin avalıyne sanaətbişın sayıd t`ot`aşıka ilyakiy vodun. Kavkazıl geed micagın, axtın ç`alagbıyiy t`tet`- telebişka dyats`ıyn dumaybı vodunbı. Manee cigabişin itud mançil alla geed yugda exhe.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.